Web Toolbar by Wibiya
མདུན་ངོས། ནང་ཆོས། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན།
 
ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན། Monday, 15 October 2012 09:46 PDF Print E-mail

དགའ་ལྷོ་འབྲི་རྒྱལ་བ།

སྤྱིར་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་ལ་ཆོས་ཞིག་ཁས་ལེན་མི་དགོས་པ་ནི་ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཕྱི་ཚུལ་ནས་བལྟས་ན་འདྲ་ཆགས་པོ་བྱས་ནས་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཡོད།        འོན་ཀྱང་བསམ་བློ་ཞིབ་ཚགས་ཞིག་བཏང་ན་ཆོས་ཁས་ལེན་མི་ལེན་དེ་དག་ལས་ཁས་ལེན་མཁན་ཚོ་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཆེ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་རེད།  དེ་ནི་ཆོས་ནས་བཤད་པའི་བླངས་དོར་གྱི་བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་དེ་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད། ཆོས་ལུགས་ཀྱང་ཡེ་ཤུ་དང༌།  ཁ་ཆེ། ཇིའུ་ཤི།ཧི་འདུ་སོགས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་ཅིང་དེ་ཡང་རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་གི་བློའི་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དག་བཀོད་པའམ་སྒྲུབ་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་ན་ང་ཚོའི་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕྱག་ལ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའི་ལག་པར་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

ང་ཚོ་ནང་པའི་གཞུང་ནས་དེ་འདྲའི་རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་སྐྱེས་བུ་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་མེད།ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་སྣོད་བཅུད་འདི་དག་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་གཅིག་གིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་རང་རང་གི་རྫས་རྒྱུན་སྔ་མས་ཉེར་ལེན་དང༌།  སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་དེ་ཉིད་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། མཁན་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛོད་ལས། ལས་ལས་འཇིག་རྟེན་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས། །ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་ཡིན། ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་ཞེས་པ་ནི། དཔེར་ན། ཞིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱིད་དུས་སུ་ཞིང་ཁར་ནས་ཀྱི་ས་བོན་བཏབ་པའི་ས་བོན་དེ་ནི་སྟོན་དུས་སུ་སྨིན་པའི་ལོ་ཏོག་དེ་ཡི་ཉེར་ལེན་དང༌།ས་བོན་བཏབ་པའི་ཞིང་དེ་ལ་དྲོད་དང་ཆུ་ལུད་སོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ནི་སྟོན་དུས་ཀྱི་ལོ་ཏོག་དེའི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་ཡིན། ས་བོན་བཏབ་ཀྱང་དྲོད་དང་ཆུ་ལུད་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་མ་ལྟོས་ན་ཕྱིས་སྟོན་དུས་སུ་ལོ་ཏོག་ཡག་པོ་ཞིག་འབྱུང་གི་མེད་ཞིང་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་ཡིན། དེས་ན་དངོས་པོ་དེ་རིགས་འདྲ་བ་ཡིན་པ་མཚུངས་ན་ཡང་དེ་ལ་བཟང་ངན་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ནི་གཙོ་བོ་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་ཡིན།ཆོས་ལུགས་དེ་དག་ལས་ང་ཚོའི་ནང་ཆོས་འདི་རང་རང་གི་ནང་སེམས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་བཞག་པ་ཡིན་པས་བཟང་ངན་དང་དགེ་སྡིག་གང་བྱེད་ཀྱང་རང་གི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དེ་ལ་རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་འདོད་པའི་བདེ་བ་ཞེས་པ་དང་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་པ་ནི་ནང་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་ཡག་གི་སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་སོགས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་པ་དེ་རེད།  དེ་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྐྱེན་དང་ཅུང་ཟད་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཀྱང་གཙོ་བོ་རང་གིས་བསམ་བློ་གཏོང་ཕྱོགས་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་རེད། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་འདོད་པའི་རྐྱེན་ངན་དུ་མ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་ཚེ་མི་བློ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཆུང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ནི་ང་ཚོའི་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་གི་ཡོད། བདེ་སྡུག་ཞེས་པ་དེ་གཙོ་བོ་ནང་སེམས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པས་རྒྱུ་དངོས་པོ་དང་གཏམ་སྙན་གྲགས་ཇི་ཙམ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་ཡིད་བརྟན་ཕེར་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད། ནང་གི་སེམས་འདི་ཉིད་ཞི་དུལ་ཞིག་དང་བྱམས་བརྩེའི་ཡོན་ཏན་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ལ་ཡིད་བརྟན་ཕེར་བའི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཡོང་བ་གསལ་པོ་ཡིན། དེང་དུས་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཅན་ཚན་རིག་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱིའི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་གཅིག་པུས་མིའི་འདོད་བློ་ཡོངས་སུ་སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

 

ཚན་རིག་གི་ལྟ་གྲུབ་ཆ་ནས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་མ་བླངས་ན་ཡང་ཀླད་པའི་རྩ་ཕྲན་ལས་གཞན་པའི་གལ་ཆེན་གྱི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་དེང་དུས་བསམ་བློ་འཁོར་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀྱང་ནང་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་འགོ་བརྩམས་ནས་དེང་སྐབས་ནང་པའི་མཁས་པ་ཚོ་དང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བགྲོ་གླེང་དང་སྦྱོང་བཤད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོའི་ནང་ཆོས་འདི་ནི་རང་གི་ཕར་བལྟས་ནས་ཟབ་པ་དང་ཡང་དག་པ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ཡང༌། སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་དེ་དག་གིས་ཚུར་མཐོང་ཆེན་བྱེད་ཚུལ་དེ་ལ་བལྟས་ནས་རང་གི་བསམ་བློ་ཞིབ་ཕྲ་གཏང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།